Close

LIETUVOS FINANSINIŲ DUOMENŲ VIEŠINIMAS

TRUMPA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Lietuvos Respublikos finansų ministerija kartu partneriais Informacinės visuomenės plėtros komitetu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos savivaldybių asociacija vykdo projektą „Informacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos kūrimas“. Šis projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę NR. 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“. Projekto tikslas – viešinti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų pajamas, išlaidas ir kitus finansinius duomenis tam tikslui sukurtoje atvirų finansų informacinėje sistemoje, kartu didinant informacijos pasiekiamumą visuomenei ir skatinant visuomenės įsitraukimą į valstybėje vykstančius procesus.

Vykdant projektą sukurta svetainė, kurioje atveriami susisteminti ir detalūs Lietuvos viešųjų finansų duomenys, apimantys biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių informaciją. Sistemoje įdiegtos elektroninės paieškos ir analizės priemonės leidžia surasti ir įvairiais pjūviais analizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų finansinę veiklą, valstybės finansinių išteklių panaudojimą. Taip pat suteikiama galimybė sistemos naudotojams atsisiųsti duomenų rinkinius.

VIEŠINAMŲ DUOMENŲ SUBJEKTAI, JŲ GRUPĖS, RODIKLIŲ ANALIZĖS LYGIAI

Svetainėje galima peržiūrėti, filtruoti ir analizuoti valstybės finansinius duomenis įvairiais pjūviais ir lygmenimis – nuo nacionalinio lygmens, apimančio agreguotus (suminius) valstybės, savivaldybių, socialinės apsaugos ir pinigų fondų duomenis, iki detalaus įstaigų lygmens duomenų. Duomenys pateikiami skirtingais vizualizavimo būdais:

 • lentele arba matricine lentele,
 • stulpeline diagrama,
 • kombinuota diagrama,
 • skrituline diagrama,
 • žemėlapiais.

VIEŠINAMŲ DUOMENŲ GRUPĖS

 • Biudžeto rodikliai – valdžios subsektorių ir atskirų įstaigų biudžeto pajamų ir išlaidų plano ir jo vykdymo rodikliai. Biudžeto duomenys pateikiami pinigų principu – t. y. operacijos rodomos pagal pinigų gavimo arba išleidimo datą.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio rodikliai – veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitos. Finansinių ataskaitų duomenys apima ataskaitinių metų turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų duomenų atskleidimą. Finansinių ataskaitų duomenys atskleidžiami kaupimo principu – t. y. operacijos rodomos pagal jų faktinę datą, neatsižvelgiant į tai, kada gaunami arba išleidžiami pinigai.

DUOMENŲ RINKINIAI

Sistemoje suformuoti duomenų rinkiniai, skirti viešiesiems naudotojams informacijai atsisiųsti, yra pateikiami atviru formatu. Metaduomenų aprašymai pateikiami pagal DCAT-AP specifikaciją, rekomenduojamą taikyti atveriant Europos viešojo sektoriaus institucijų duomenis. Pateikiami šie duomenų rinkiniai:

 • valstybės, savivaldybių, fondų biudžetų pajamos,
 • valstybės, savivaldybių, fondų biudžetų išlaidos,
 • savivaldybių pajamos,
 • savivaldybių išlaidos,
 • valstybės pajamos,
 • valstybės išlaidos,
 • valstybės, savivaldybių, fondų (nacionalinis lygmuo) finansinės būklės ataskaitos duomenys,
 • valstybės, savivaldybių, fondų (nacionalinis lygmuo) veiklos rezultatų ataskaitos duomenys,
 • viešojo sektoriaus subjekto (įskaitant konsoliduotuosius) finansinės būklės ataskaitos duomenys,
 • viešojo sektoriaus subjekto (įskaitant konsoliduotuosius) veiklos rezultatų ataskaitos duomenys,
 • finansinių rodiklių konsolidavimo schema,
 • mokėjimų valstybės biudžeto lėšų gavėjams duomenys.

PIRMINĖ VERSIJA

Šiuo metu veikia portalo pirminė versija dėl to gali iškilti nesklandumų šiose srityse:

 • būti neatitikimų duomenyse,
 • kilti greitaveikos problemų,
 • portalas gali būti nepatogiai atvaizduotas mažus ekranus turinčiuose įrenginiuose,
 • atsirasti smulkių funkcionalumo klaidų.

Jei rastumėte duomenų neatitikimų ar kitų sutrikimų, prašome susitiekti su mumis adresu lietuvosfinansai@finmin.lt.

Planuojame, kad pilna portalo versija bus išleista 2020 metų III ketvirtį.

DUOMENŲ PERIODIŠKUMAS

Biudžeto duomenys apima biudžeto pajamų ir išlaidų planus ir jų vykdymą ataskaitinių metų ketvirčiais. Biudžeto duomenys pateikiami pinigų principu – t. y. operacijos rodomos pagal pinigų gavimo arba išleidimo datą. Finansinių ataskaitų duomenys apima turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų duomenų atskleidimą ataskaitiniais metais. Finansinių ataskaitų duomenys atskleidžiami kaupimo principu – t. y. operacijos rodomos pagal jų faktinę datą, neatsižvelgiant į tai, kada gaunami arba išleidžiami pinigai.

Duomenys svetainėje periodiškai atnaujinami.

AFIS NAUDOJAMI KLASIFIKATORIAI

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos VSAKIS konsolidavimo schemą galite rasti čia.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją galite rasti čia.