Close

ATVIRI LIETUVOS FINANSAI

Lietuvos viešojo sektoriaus finansiniai duomenys – viešai ir skaidriai. 3563 viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų, 479 valstybės biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo duomenų, tarp kurių – beveik 291 tūkst. mokėjimų pavedimų ir daugiau kaip 13 tūkst. prekių ar paslaugų teikėjų, taip pat visų savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo (SODROS) bei Privalomojo sveikatos draudimo (PSDF) fondų biudžetų vykdymo duomenys

Pateikiame pirminę svetainės versiją, kurią nuolat pildysime ir tobulinsime.

VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ IR FONDŲ BIUDŽETAI

Lietuvos biudžeto sistemą sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, 60 savivaldybių savarankiški biudžetai, Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF), Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ir kitų fondų biudžetai. Ateinančių biudžetinių metų biudžeto pajamos ir išlaidos yra planuojamos remiantis Seimo ir Vyriausybės patvirtintais planavimo dokumentais, teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto sandarą, fiskalinės drausmės laikymąsi, šalies vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijumi, strateginiais dokumentais ir kitais dokumentais. Biudžeto išlaidos negali viršyti patvirtintų biudžeto planų. Už biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą per metus atsiskaitoma biudžeto vykdymo ataskaitose. Šioje dalyje pateikiami bendri agreguoti visų biudžetų pajamų ir išlaidų plano ir jo vykdymo duomenys.

2018 m.
mlrd. €
2018 m.
mlrd. €

2019 m. 3 ketvirčių

BIUDŽETŲ VYKDYMO DUOMENYS
2019 m. 3 ketvirčių biudžetų vykdymo duomenys

NACIONALINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Nacionaliniai finansiniai rodikliai parengti remiantis nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis. Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys yra atsiskaitymo visuomenei forma, kai atvirai pateikiami finansiniai duomenys apie visų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bendrą turtą, įsipareigojimus, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Ši informacija leidžia spręsti apie viešojo sektoriaus veiklos rezultatus, išteklių valdymo ir naudojimo efektyvumą.

2018 m. viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės duomenys:
Turtas54,40mlrd. €
Įsipareigojimai20,98mlrd. €
Grynasis turtas28,01mlrd. €
Grynasis perviršis / deficitas-0,23mlrd. €

BIUDŽETŲ DUOMENYS

Analizuokite duomenis parengdami naujas ataskaitas
GREITAI
Atsisiųskite duomenų rinkinius detaliai analizei

Atsisiųsti duomenų rinkinius

Peržiūrėkite kokia Jūsų mokesčių dalis paskirstoma Valstybės funkcijoms

Analizuoti savo mokesčius

Peržiūrėkite Valstybės biudžeto lėšų gavėjus ir jiems mokėjusias institucijas

Analizuoti gavėjus