Close

Išlaidos

Piniginiai ištekliai, panaudoti atliekant pavestas funkcijas, numatytas veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.