Close

SAVIVALDYBIŲ GYVENIMO KOKYBĖS INDEKSAS

Savivaldybių Gyvenimo kokybės indeksas (GKI) buvo sudarytas turint tikslą įvertinti skirtumus tarp Lietuvos savivaldybių 2013–2020 metais.

Gyvenimo kokybės rodikliais galima statistiškai įvertinti ir parodyti įvairius vienas kitą papildančius gyvenimo kokybės aspektus, taip papildant bendro vidaus produkto rodiklį, kuris tradiciškai naudojamas kaip šalies ekonominio ir socialinio vystymosi matas. Gyvenimo kokybės rodiklius ES valstybių narių lygiu vertina Eurostat. Didžioji dauguma Eurostat pateikiamų Gyvenimo kokybės rodiklių nėra renkami savivaldybių lygiu, todėl į savivaldybių gyvenimo kokybės indeksą (GKI) buvo įtraukti panašūs rodikliai, kurie buvo sugrupuoti į 6 rinkinius. Pažymėtina, kad Eurostat gyvenimo kokybės tyrimuose, siekiant įvertinti pasitenkinimą gyvenimo kokybe, yra atliekamos didelės apimties reprezentatyvios apklausos, kurios nėra atliekamos šiame savivaldybių GKI vertinime, tačiau pasitelkiami savivaldybių lygmeniu renkami rodikliai, kurie bent iš dalies galėtų lemti pasitenkinimą gyvenimo kokybe.
Savivaldybių GKI pagrindu pasirinktas gyvenimo kokybės modelis ir indeksas, kuris buvo taikytas atliekant ES struktūrinės paramos poveikio vertinimą gyvenimo kokybei, socialinės atskirties ir skurdo mažinimui Lietuvoje. Gyvenimo kokybė šiame modelyje buvo siejama su galimybėmis užsitikrinti pakankamą materialinės gerovės lygį, kurį apibrėžia su darbu ir užimtumu siejamos pajamos ir apsirūpinimas būstu. Gerėjančią gyvenimo kokybę signalizuoja pasitenkinimas savo sveikatos būkle, išaugęs švietimo ir socialinių paslaugų prieinamumas, intensyvėjantis dalyvavimas kultūriniame gyvenime, taip pat palanki gyvenamoji aplinka – mažėjantis aplinkos užterštumas ir išaugęs viešojo saugumo lygis. Šis savivaldybių GKI buvo sudarytas atlikus gyvenimo kokybės matavimui skirtos mokslinės ir empirinės literatūros, taip pat tarptautinių organizacijų skaičiuojamų gyvenimo kokybės indeksų apžvalgą.

Gyvenimo kokybės tyrimas

Savivaldybių gyvenimo kokybės indekso skaičiavimo metodika ir savivaldybių suskirstymas į klasterius buvo parengti vykdant ES paramos projektą, kurio tikslas išanalizuoti Lietuvos savivaldybių finansinės struktūros ilgalaikį tvarumą, siekiant skatinti efektyvų vietos viešųjų paslaugų teikimą, taikant Europos gerąja praktika pagrįstas standartinių išlaidų poreikio ir fiskalinio pajėgumo vertinimo priemones.

GKI buvo sudarytas 2016 m. atliekant ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimą.

2018 m. GKI buvo peržiūrėtas ir atnaujintas atliekant Europos Sąjungos investicijų į regionų plėtrą ir jų poveikio gyvenimo kokybės pokyčiams vertinimą.

Pastarojo vertinimo pagrindu GKI skaičiavimas buvo peržiūrėtas ir atnaujintas 2020 m. įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą struktūrinių reformų paramos projektą “Savivaldybių paskolų restruktūrizavimas ir efektyvaus turto valdymo priemonių sukūrimas”.

2022 metais GKI skaičiavimo metodika dar kartą buvo peržiūrėta, papildyta naujais aktualiais rodikliais ir parengta atnaujinta GKI ataskaita už 2013 – 2020 metus. 

2023 metais GKI papildytas 2021 metų duomenimis, įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Savivaldybių galimybių pasididinti pajamas vertinimas, tam plėtojant analitines priemones“ (Nr. 04-004-P-0001). Projekto tikslas – išanalizuoti savivaldybių palyginamuosius rodiklius ir duomenis, siekiant sukurti prielaidas įrodymais grįstų sprendimų priėmimui, leidžiančių mažinti fiskalinį atotrūkį tarp savivaldybių bei didinti savivaldybių pajamas bei optimizuoti tęstinės veiklos lėšas. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Gyvenimo kokybės indeksas (GKI) sudarytas iš gyvenimo kokybę atspindinčio 41-o rodiklio 6-se srityse:

  • Materialinės gyvenimo sąlygos (sub-indeksas A)
  • Gyventojų verslumas ir verslo konkurencingumas (sub-indeksas B)
  • Sveikatos paslaugos (sub-indeksas C)
  • Švietimo paslaugos (sub-indeksas D)
  • Demografija, pilietinis ir visuomeninis aktyvumas (sub-indeksas E)
  • Viešoji infrastruktūra, gyvenamosios aplinkos kokybė ir saugumas (sub-indeksas F)

Savivaldybės suskirstytos į klasterius pagal jas išskiriančius rodiklius:

  • Didieji miestai
  • Kurortai
  • Kaimiškosios savivaldybės
  • Kitos savivaldybės

Gyvenimo kokybės indekso (GKI) reikšmės savivaldybėse pagal apskritis, savivaldybių klasterius, gyvenimo sritis bei metus.