Close

GYVENIMO KOKYBĖS INDEKSO SUDĖTIS

Skaičiuojant GKI ir jį sudarančių sub-indeksų reikšmes, daugiausia naudojami Lietuvos statistikos departamento skelbiami duomenys.

Indeksas sudarytas iš dviejų tipų rodiklių – sietinų su konkrečia administracine teritorija (infrastruktūros tankumas, oro ir vandens kokybė ir pan.) ir sietinų su konkrečioje teritorijoje gyvenančiais individais (įvairių paslaugų vartotojų skaičius, pajamos ir pan.). Daroma prielaida, kad toks rodiklių derinys sudaro prielaidas tiksliau įvertinti gyvenimo kokybę urbanizuotose teritorijose, nes matuoja ne vien teritorijos potencialą (esamą infrastruktūrą), bet ir teritorinio potencialo naudojimą (infrastruktūra pasinaudojusių asmenų skaičius, galimybes, kurias individams suteikia esama infrastruktūra).

Kadangi dalis rodiklių yra priklausomi nuo gyventojų skaičiaus, geografinės teritorijos dydžio bei kitų parametrų, šaltiniuose pateikiamos rodiklių reikšmės absoliučiais dydžiais yra perskaičiuotos į santykinius dydžius (standartizuotos), kad būtų galima tarpusavyje palyginti skirtingo dydžio savivaldybes.

Visos rodiklių reikšmės yra normalizuojamos perskaičiuojant jas su 2013 m. to paties rodiklio mažiausia ir didžiausia reikšmėmis. Atliekant normalizavimą kiekvienų metų rodikliai konvertuojami į palyginamų rodiklių skalę. Piniginę vertę išreiškiantys rodikliai buvo transformuojami iš nominalių į realias vertes pagal paskutinių metų (2020 m.) kainas.

Dauginant normalizuotus rodiklius iš jų svorio ir gautas reikšmes sudedant, gaunamos savivaldybių sub-indeksų reikšmės (pvz., normalizuotas Vilniaus m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais (rodiklis A1) dauginamas iš svorio 0,3, likę penki to paties sub-indekso rodikliai dauginami iš jų svorių, gautas reikšmes sudėjus gaunama sub-indekso 2020 m. reikšmė – 1,21).

Galiausiai, gautos sub-indeksų reikšmės dauginamos iš sub-indekso svorio ir, gautus rezultatus sudėjus, gaunama galutinė kiekvienos savivaldybės gyvenimo kokybės indekso reikšmė. Pvz.: Vilniaus m. savivaldybės materialinės gyvenimo sąlygos (2020 m. reikšmė 1,21 (sub-indeksas A) dauginama iš svorio 0,3, kiti penki sub-indeksai dauginami iš jiems priskirtų svorių ir, gautas reikšmes sudėjus, gaunamas Vilniaus m. savivaldybės gyvenimo kokybės indeksas 0,87).

Maksimali GKI vertė gali augti ir viršyti 1. GKI yra skaičiuojamas normalizuojant kiekvienų metų rodiklių reikšmes, naudojant 2013 metų maksimalias ir minimalias reikšmes, dėl šios priežasties, kai kurių rodiklių normalizuotos reikšmės netelpa skalėje nuo 0 iki 1. Tokie rodikliai turi poveikį sub-indekso įverčiui, kadangi normalizuotos visų sub-indeksų rodiklių reikšmės sumuojamos, o šios įtakos nepaveikia netgi tai, kad atskiriems rodikliams yra suteikiami skirtingi rodiklių svoriai.