Close

PAJAMOS IŠ TURTO MOKESČIŲ IR ŠIŲ PAJAMŲ ATOTRŪKIAI SAVIVALDYBĖSE

Savivaldybių pajamų iš žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių atotrūkis yra skirtumas tarp savivaldybių gautų mokestinių pajamų ir jų potencialių pajamų iš turto mokesčių, atsižvelgiant į galimus tarifus, lengvatas ir mokesčių bazę. Potencialios pajamos iš turto mokesčių apskaičiuojamos prie faktinių pajamų iš turto mokesčių pridėjus savivaldybės tarifų, lengvatų ir mokesčių bazės rodiklių sąlygotus mokestinių pajamų atotrūkius nuo klasterio ar šalies vidurkio. Pavyzdžiui, jei savivaldybė turi mažesnius tarifus nei klasterio vidurkis ar šalies vidurkis, tai reiškia, kad ji turi potencialą pasididinti pajamas didindama tarifus. Taip pat, jei savivaldybė suteikia daugiau mokesčių lengvatų nei klasterio vidurkis ar šalies vidurkis, tai reiškia, kad ji turi potencialą pasididinti pajamas sumažindama lengvatas. Mokesčių bazės atotrūkis rodo, kiek savivaldybė turi potencialo padidinti pajamas, jei jos mokesčių bazės rodiklis (mokesčių bazės rodiklis apskaičiuojamas kaip turto vertė, nuo kurios buvo sumokėti turto mokesčiai, tenkanti teritorijos vienetui) būtų lygus klasterio ar šalies vidurkiui.

Pajamų struktūra

Visos savivaldybių pajamos susideda iš gyventojų pajamų mokesčio, dotacijų ir savarankiškų pajamų. Savarankiškas pajamas sudaro pajamos iš turto mokesčių ir kitos savarankiškos pajamos. Savivaldybių pajamų struktūroje pajamos iš turto mokesčių sudaro tik dalį savivaldybių biudžetų pajamų, tačiau jos yra svarbus savarankiškų pajamų šaltinis. Žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiai yra vieni iš pagrindinių savivaldybių savarankiškų pajamų iš turto mokesčių šaltinių.

Palyginkite

Pajamų struktūra savivaldybėse ir jų klasteriuose
Pajamų struktūra savivaldybėse ir jų klasteriuose, turto mokestinės pajamos

Analizuokite

Pajamų atotrūkiai ir potencialas
pasididinti šias pajamas
Pajamų atotrūkiai ir potencialas pasididinti šias pajamas

Pajamų iš turto mokesčių atotrūkiai ir potencialas pasididinti šias pajamas

Savivaldybių pajamų iš turto mokesčių atotrūkis vertinamas pagal tarifų, lengvatų ir mokesčių bazės atotrūkius nuo klasterio ar šalies vidurkio. Šių pajamų atotrūkis rodo konkrečios savivaldybės galimybę pasididinti pajamas peržiūrint tarifus, kurie yra mažesni už klasterio ar šalies vidurkį, ar sumažinant lengvatas, kurios viršija klasterio ar šalies vidurkį. Žemės ir nekilnojamojo turto vertė ir jos sąlygotas mokesčių bazės rodiklio atotrūkis tiesiogiai nepriklauso nuo savivaldybės sprendimų, tačiau šis vertinimas parodo, koks būtų potencialus pajamų lygis sumažėjus šiam atotrūkiui.

Veiksniai, lemiantys pajamų atotrūkius

Savivaldybių pajamų iš turto mokesčių atotrūkius lemia 3 pagrindiniai veiksniai: tarifai, lengvatos ir mokesčių bazė. Tarifai rodo, kiek reikia mokėti už žemės ir nekilnojamojo turto naudojimą. Lengvatos apima įvairius mokesčių sumažinimus ir atleidimus nuo mokesčių, kuriuos gali taikyti savivaldybės. Mokesčių bazė apima visą žemės ir nekilnojamojo turto vertę, nuo kurios yra faktiškai surenkamos pajamos į savivaldybės biudžetą. Savivaldybės gali keisti tarifus ir lengvatas, tačiau mokesčių bazės vertės tiesiogiai paveikti negali.

Peržiūrėkite

Veiksniai, lemiantys pajamų atotrūkius
Veiksniai, lemiantys pajamų atotrūkius
Šis vertinimas atliktas įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Savivaldybių galimybių pasididinti pajamas vertinimas, tam plėtojant analitines priemones“ (Nr. 04-004-P-0001) Projekto tikslas – išanalizuoti savivaldybių palyginamuosius rodiklius ir duomenis, siekiant sukurti prielaidas įrodymais grįstų sprendimų priėmimui, leidžiančių mažinti fiskalinį atotrūkį tarp savivaldybių bei didinti savivaldybių pajamas bei optimizuoti tęstinės veiklos lėšas. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.