Close

VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ, FONDŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ DUOMENYS

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikusi biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, valstybės mokesčių ir išteklių fondų bei fondų fondų konsolidavimo procedūras, parengia nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuris apima visus viešojo sektoriaus subjektus. Viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio operacijos eliminuojamos. Finansinių ataskaitų duomenys apima informaciją apie visos šalies finansinę būklę, jai poveikį turėjusių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, veiklos rezultatus.

Finansinės būklės rodikliai

Šioje dalyje atskleidžiamas nacionalinis turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir grynasis turtas. Turto dalyje pateikiama informacija apie disponuojamą turtą. Įsipareigojimų dalyje – kam šis turtas priklauso, t. y. ar jis įsigytas iš skolintų lėšų, ar priklauso nuosavybės teise ir priskiriamas grynojo turto daliai arba finansavimo sumoms (valstybė finansavimo sumas gauna iš Europos Sąjungos ir kitų šaltinių (trečiųjų valstybių).

Turtas

Įsipareigojimai, finansavimo sumos, grynasis turtas ir mažumos dalis

Veiklos rezultatai

Šioje dalyje atskleidžiama informacija apie iš pagrindinės veiklos uždirbtas pajamas ir sąnaudas, patirtas uždirbant tas pajamas, finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas bei jų skirtumą – sukauptą perviršį ar deficitą. Sukauptas perviršis ar deficitas priskiriamas grynojo turto daliai.

Pajamos

Sąnaudos