Close

ATVIRI LIETUVOS FINANSAI

Šioje svetainėje atveriami susisteminti ir detalūs Lietuvos viešųjų finansų duomenys, kurių šaltiniai yra biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai. Duomenų atvėrimo tikslas yra užtikrinti valstybės finansinių duomenų viešumą, paskatinti domėjimąsi valstybėje vykstančiais finansų valdymo procesais, sudaryti prielaidas didesniam viešojo sektoriaus subjektų veiklos skaidrumui ir suprantamumui.

Duomenys šiuo metu atnaujinami, galimi laikini svetainės sutrikimai.

VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ IR FONDŲ BIUDŽETAI

Lietuvos biudžeto sistemą sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, 60 savivaldybių savarankiški biudžetai, Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF), Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ir kitų fondų biudžetai. Ateinančių biudžetinių metų biudžeto pajamos ir išlaidos yra planuojamos remiantis Seimo ir Vyriausybės patvirtintais planavimo dokumentais, teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto sandarą, fiskalinės drausmės laikymąsi, šalies vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijumi, strateginiais dokumentais ir kitais dokumentais. Biudžeto išlaidos negali viršyti patvirtintų biudžeto planų. Už biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą per metus atsiskaitoma biudžeto vykdymo ataskaitose. Šioje dalyje pateikiami bendri agreguoti visų biudžetų pajamų ir išlaidų plano ir jo vykdymo duomenys.

2023 m.

mlrd. €

2023 m.

mlrd. €

2023 m.

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ GAVĖJAI
2023 m. Valstybės biudžeto lėšų gavėjai

NACIONALINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Nacionaliniai finansiniai rodikliai parengti remiantis nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis. Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys yra atsiskaitymo visuomenei forma, kai atvirai pateikiami finansiniai duomenys apie visų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bendrą turtą, įsipareigojimus, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Ši informacija leidžia spręsti apie viešojo sektoriaus veiklos rezultatus, išteklių valdymo ir naudojimo efektyvumą.

2022 m. viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės duomenys:
Turtas75,21mlrd. €
Įsipareigojimai31,50mlrd. €
Grynasis turtas33,35mlrd. €
Grynasis perviršis / deficitas9,54mlrd. €

BIUDŽETŲ DUOMENYS

VALDŽIOS SEKTORIAUS SKOLA

Valdžios sektoriaus skolą sudaro prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas, pasiskolintas išplatinant Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, konsoliduota suma.

2023 m. IV ketv. valdžios sektoriaus skolos duomenys:
Valdžios sektoriaus skola27,56mlrd. €
Valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis38,3%

SAVIVALDYBIŲ RODIKLIAI

Pristatomas išsamus savivaldybių rodiklių analizės ir palyginimo tyrimas, atliktas įgyvendinant projektą „Savivaldybių galimybių pasididinti pajamas vertinimas, tam plėtojant analitines priemones“. Sudaromas savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas, vertinamas savivaldybių pajėgumas padidinti pajamas, analizuojamos savarankiškų turto mokestinių pajamų padidinimo ir išlaidų atotrūkių sumažinimo galimybės bei pateikiamos įžvalgos ir išvados. Tyrimo rezultatai leidžia įvertinti ir palyginti savivaldybių pajamų, išlaidų bei gyvenimo kokybės rodiklių kitimo tendencijas, kurie padėtų mažinti fiskalinį atotrūkį tarp savivaldybių, efektyviau ir optimaliau naudoti lėšas gyvenimo kokybės gerėjimui.

Analizuokite duomenis savarankiškai

Analizuokite duomenis

Atsisiųskite duomenų rinkinius detaliai analizei

Atsisiųsti duomenų rinkinius

Peržiūrėkite kokia Jūsų mokesčių dalis paskirstoma valstybės funkcijoms

Analizuoti savo mokesčius

Peržiūrėkite valstybės biudžeto lėšų gavėjus ir jiems mokėjusias institucijas

Analizuoti gavėjus

Analizės dalyje atveriami susisteminti ir detalūs Lietuvos viešųjų finansų duomenys. Duomenys apima biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių informaciją. Vartotojams suteikiamos galimybės duomenų pagrindu patiems atlikti analizę, kurti lenteles, paveikslus, išvestinius duomenis, duomenis atsisiųsti bei jais dalintis.
Finansų ministerija nėra atsakinga už vartotojo tolimesnį duomenų panaudojimą ir jais paremtų sprendimų priėmimą.